About Us

Selt INTER Education ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศและจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ดำเนินการโดย พี่โอ๋ ปุณยวีร์ ตั้งวงศ์ศิริ และทีมงาน

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการที่จะในการช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ให้ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร ข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจก่อนสมัครเรียน ข้อมูลทุนการศึกษา และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร เราดูแลทุกขั้นตอนในการสมัคร ติดตามผลการสมัครและประสานงานให้ท่าน รวมถึงการให้คำแนะนำในการเตรียมตัวการเดินทาง การใช้ชีวิตระหว่างการเรียนและติดตามผลความก้าวหน้า ของนักเรียนจนจบการศึกษา 

โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ ทั้งนี้ ท่านใดที่สนใจสามารถขอรับใบสมัคร รายละเอียดของหลักสูตร ข้อมูลทุนการศึกษาและยื่นใบสมัครโดยตรงได้ที่ Selt INTER Education

 

 

 

Selt INTER Education ดำเนินการดูแลอย่างใกล้ชิดโดย พี่โอ๋ ปุณยวีร์ ตั้งวงศ์ศิริ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาหลักในการเรียนต่อ พร้อมทั้งทีมงานที่มีความเป็นกันเอง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้สนใจทุกท่านที่ติดต่อมาใช้บริการของเรา

พี่โอ๋ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายปี Selt INTER Education เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากสถาบันต่างๆทั่วโลกในด้านการบริการ ความซื่อตรงจริงใจต่อนักเรียนและสถาบัน ด้วยผลงานที่ผ่านมา และการบอกผ่านความเชื่อถือปากต่อปากของนักเรียนที่เคยใช้บริการของเรา 

 

เราให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อด้วยความเข้าใจ จริงใจ และใส่ใจต่อน้องๆและผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยยึดหลักการดูแลตั้งแต่แรกเริ่มและเสมอต้นเสมอปลายจนจบการศึกษา

พี่โอ๋และทีมงาน Selt INTER Education  ยินดีบริการทุกท่านเสมอค่ะ