Scholarships and Expense

ทุนการศึกษาในแต่ละประเทศมีมากมาย แตกต่างกันตามสายวิชาที่สนใจ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ

 

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อต่างประเทศ 

สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย งบประมาณค่าใช้จ่ายในการไปศึกษา